Rusija zaustavila isporuku nafte u Crnom moru

0
KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA - AUGUST 13, 2021: A view of a marine terminal of CPC (Caspian Pipeline Consortium) within the Novorossiysk Municipality. On August 7, a blowout occurred when loading the Greek oil tanker Minerva Symphony 6km off the Black Sea coast, near the village of Yuzhnaya Ozereyevka. Yuri Bereznyuk/TASS Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñêèé êðàé. Ãîðîäêîé îêðóã Íîâîðîññèéñê. Âèä íà ìîðñêîé òåðìèíàë Êàñïèéñêîãî òðóáîïðîâîäíîãî êîíñîðöèóìà (ÊÒÊ). Âå÷åðîì 7 àâãóñòà 2021 ãîäà âî âðåìÿ çàêà÷êè íåôòè íà ãðå÷åñêèé íåôòÿíîé òàíêåð Minerva Symphony ñ âûíîñíîãî ïîãðóçî÷íîãî óñòðîéñòâà ÂÏÓ-1 Êàñïèéñêîãî òðóáîïðîâîäíîãî êîíñîðöèóìà (ÊÒÊ-Ð), ðàñïîëîæåííîãî â øåñòè êèëîìåòðàõ îò áåðåãà, â ðàéîíå ñåëà Þæíàÿ Îçåðååâêà ïðîèçîøåë çàëïîâûé âûáðîñ íåôòè. Þðèé Áåðåçíþê/ÒÀÑÑ

Rusija je naložila CPC konzorcijumu da zaustavi isporuku nafte sa svog izvoznog terminala u Crnom moru. Preciznije, ruski sud doneo je odluku o zatvaranju terminala zbog kršenja ekoloških pravila o izlivanju nafte. Na taj način sprečena je isporuka kazahstanske sirove nafte članicama EU, dok se ruska nafta i dalje može isporučivati na druge načine. Posledica ove zabrane je smanjenje isporuka nafte u EU za oko 1,5 miliona barela dnevno.

Zaustavljanje isporuka preko Caspian Pipeline Consortiuma (CPC) Rusiji ne proizvodi nove troškove, a značajno podiže energetski pritisak na EU. Naime, oko dve trećine naftnih isporuka CPC-a završava u EU. Odluku o zaustavljanju isporuka nafte CPC-u je propisao zamenik premijera Ruske Federacije. Kompanija je dobila rok da reši probleme s izlivanjem nafte do 30. novembra, pa je sud suspendovao njihove operacije kako bi ih kaznio. Rusija će onih 10 posto ukupnih volumena isporuka CPC-a koji predstavljaju rusku naftu lako preusmeriti, ali takvo rešenje nije moguće za naftu iz Kazahstana koja čini 80 posto isporuka CPC-a.

Isporuke nafte na evropska tržišta već su ugrožene ne samo zbog sukoba s Rusijom nego i nemirima u Libiji, zbog čega su isporuke iz te afričke zemlje pale za dve trećine. Prekidi isporuke nafte kroz CPC naftovod novi je značajni energetski udarac za EU jer bi moglo doći do novog dizanja cena ključnog energenta.